ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริการต่างๆ ของ BPS ในเว็บไซต์นี้ดำเนินการขึ้นสำหรับผู้หางาน และผู้ใช้งาน การเข้าถึงและการใช้งานเนื้อหาและบริการต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งประกาศความเป็นส่วนบุคคล ที่ได้กำหนดไว้

หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งประกาศความเป็นส่วนบุคคล ที่ได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ กรุณาอย่าเข้าร่วม เข้าดู คัดลอก หรือใช้บริการอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับว่าได้อ่าน และทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งประกาศความเป็นส่วนบุคคล และยินยอมต่อการผูกพันตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ BPS ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม ลบ หรือ ทบทวนในประกาศความเป็นส่วนบุคคล และข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของ BPS  จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ BPS ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน

1. คำจำกัดความ

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น

“ผู้ใช้งาน หรือ “ลูกค้า/ผู้จ้างงาน (ผู้ประกอบการ)” หมายถึง บุคคล ผู้หางาน หรือบริษัทซึ่งได้ดำเนินการสมัครการใช้บริการจาก BPS รวมทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก

“การโฆษณา” หมายถึง โฆษณาหาบุคลากรเพื่อทำการจ้างงานในตำแหน่งงานต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการโฆษณาต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของ BPS

“ผู้หางาน” หมายถึง บุคคลต่างๆ ที่ต้องการได้รับการจ้างงาน

“สมาชิก” หมายถึง บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกกับ BPS และได้รับชื่อลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่าน

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ใดๆ หรือหน้าจอเกี่ยวกับงานที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย BPS

2. การยอมรับการใช้งานเว็บไซต์

ก. ผู้หางาน

ผู้หางานยินยอมว่า  จะใช้งานเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และการจ้างงาน

ผู้หางานยินยอมที่จะเก็บชื่อลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่าน ด้วยความระมัดระวังและไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ (ถ้ามี) ผู้หางานรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำรงไว้ซึ่งความลับ การดูแลรักษาให้ปลอดภัย และความปลอดภัยของชื่อลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่านนั้น และจะแจ้งให้ BPS ทราบโดยทันทีถึงการใช้ชื่อและรหัสดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้หางานยืนยัน และรับทราบการเปิดเผยข้อมูลโดยความตั้งใจเมื่อสมัครงานในตำแหน่งที่ว่างที่ประกาศบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการนำส่ง การนำขึ้นระบบ หรือการประกาศประวัติการทำงานบนเว็บไซต์ ในการกระทำดังกล่าวผู้หางานให้สิทธิ์ BPS เก็บประวัติการทำงานและข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ BPS อย่างไรก็ดี ผู้หางานอาจจะส่งประวัติการทำงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ BPS โดยผ่านเว็บไซต์นี้ สำหรับการสมัครงานในตำแหน่งใดๆ ที่ประกาศ ในกรณีดังกล่าว ประวัติการทำงานของผู้หางาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเก็บไว้เว็บไซต์ และฐานข้อมูล ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของผู้หางานเอง เว้นแต่ผู้หางานจะลบข้อมูลดังกล่าวทิ้งไป

ผู้หางานได้รับสิทธิที่จะปฏิเสธ ไม่อนุมัติ หรือแก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลประวัติการทำงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าเหมาะสม และได้รับสิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ BPS เชื่อว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า หรือละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิส่วนบุคคลใดๆ

BPS จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้จ้างงานใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้หางาน นอกจากการเปิดเผยนั้นกำหนดโดยสถาบันที่มีอำนาจว่าต้องกระทำหรือ มีผลผูกพันว่าต้องกระทำภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ ผู้หางานรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่ได้อนุญาต ให้ BPS เปิดเผยประวัติการทำงาน (โดยไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อของผู้หางาน และชื่อนายจ้างปัจจุบัน) ให้แก่ผู้จ้างงาน การใช้ระบบโปรแกรมสืบค้นข้อมูลของ BPS หรือวิธีการอื่นใดเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้ผู้จ้างงาน สามารถคัดเลือกผู้เข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางานในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงานใดที่ว่างอยู่ ผู้หางานตกลงว่า BPS อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (โดยไม่มีชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตน ของเขา/เธอ) เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด โดยอาจส่งข้อมูลนั้นให้แก่ผู้จ้างงานที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรของผู้จ้างงาน

ถึงแม้ว่า BPS จะใช้ความพยายามอย่างสมควรแก่เหตุผลในการจำกัดการเข้าสู่ฐานข้อมูลไว้สำหรับบุคลากร BPS  แต่ก็มิอาจประกันได้ว่าบุคคลอื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก BPS จะไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม ผู้หางานรับทราบว่าผู้จ้างงาน และบุคคลอื่นที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจเก็บสำเนาประวัติการทำงาน ของผู้หางานไว้ BPS ไม่รับผิดชอบต่อการเก็บสำเนา การใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัวของ ประวัติการทำงาน ในกรณีดังกล่าวนี้ หรือ ไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัวของประวัติการทำงาน โดยบุคคลอื่นใดที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่ประวัติการทำงานอยู่ในฐานข้อมูล

BPS จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากว่าผู้ใช้งานอื่นๆ ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่นๆ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการสรรหาพนักงาน ผู้หางานยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลใดๆ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดส่งให้ผู้จ้างงานหรือผู้ใช้งานอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้หางานเอง

ข. ลูกค้า (ผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ)

BPS สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือกำหนดค่าเรียกเก็บใหม่ หรือ ค่าธรรมเนียมใหม่เป็นครั้งคราว ที่ BPS พิจารณาว่าเหมาะสม ในกรณีที่ลูกค้ารายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด หรือ เงินเรียกเก็บอื่นใด ที่ครบกำหนดต้องชำระ BPS ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกชั่วคราว หรือยุติเว็บเพจของลูกค้านั้น และ/หรือ โฆษณา และ/หรือสิทธิในการเข้าสู่ฐานข้อมูล (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็นการลบล้างสิทธิใดๆ และการเยียวยาใดๆ ที่จะมีต่อ BPS

. ข้อห้ามในการใช้งาน

1. ผู้หางานจะไม่ประกาศประวัติการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลผิดพลาด ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์

2. ผู้ใช้งานทั้งหมดจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ในการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของของบุคคลอื่นๆ

3. ผู้ใช้งานทั้งหมดจะไม่พิมพ์ ไม่คัดลอกแฟ้มข้อมูล ไม่คัดลอกซ้ำ ไม่เผยแพร่ซ้ำ ไม่ประกาศซ้ำ หรือไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ยกเว้นว่าผู้จ้างงานอาจจะใช้ฐานข้อมูล และ/หรือ ประวัติการทำงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ โดยที่ไม่มีการร้องขอในทุกกรณีจากผู้ใช้งานประเภทใดก็ตามเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด

4. ผู้ใช้งานทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการละเมิดหรือพยายามที่จะละเมิดความปลอดภัยของการใช้เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าสู่ข้อมูล หรือการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือแอคเคาท์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า ความพยายามในการสืบสวน การสแกนหรือทดสอบความไม่เสถียรของระบบ หรือเครือข่าย หรือความพยายามที่จะละเมิดความปลอดภัย หรือละเมิดการพิสูจน์ตัวตนโดยไม่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ ความพยายามแทรกแซงการให้บริการแก่ผู้ใช้งานใดๆ แม่ข่ายหรือเครือข่าย และ/หรือ การโฆษณาในผลิตภัณฑ์ หรือบริการ การละเมิดของระบบหรือความปลอดภัยของเครือข่ายอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งและหรือทางอาญาได้

5. ผู้ใช้งานทั้งหมดจะไม่อัพโหลด ประกาศ จัดพิพม์ ส่งต่อ เผยแพร่ หมุนเวียน หรือเก็บเนื้อหาใดๆ ในทุกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (5.1) ที่จะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายกฏระเบียบต่างๆ (5.2) ในการกระทำที่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือการเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ (5.3) กรณีที่เป็นอันตราย การหมิ่นประมาท การโจมตีใส่ร้าย อนาจาร การเลือกปฏิบัติ การก่อกวน ข่มขู่ ดูถูก เจตนามุ่งร้าย เหยียดเชื้อชาติ ดูหมิ่น การกระทำที่เป็นเท็จ ผิดกฎหมาย ที่ไม่เหมาะสม ก้าวร้าว น่ารังเกียจ (5.4) ที่จะเป็นการกระทำอันก่อให้เกิดความไม่สงบทางการเมือง ศาสนา ความปลอดภัยของชาติ หรือความมั่นคงของ BPS (5.5) สิ่งที่เป็นไวรัส โปรแกรมแปลกปลอมที่จะผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วอร์มที่จะทำลายไฟล์ข้อมูล หรือสิ่งอื่นๆ โปรแกรมอื่นๆ ที่อาจจะแทรกแซง ทำลาย ทำให้การทำงานของเว็บไซต์ไม่ปกติ กระทบต่อการบริการ หรือซอร์ฟแวร์ ฮารด์แวร์ หรืออุปกรณ์สารสนเทศ

6. ห้ามผู้ใช้งานทุกราย ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (screen scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (robots) หรือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (data gathering) ในลักษณะเช่นเดียวกัน และเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือ ถอดแบบ ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเพื่อไว้บนเว็บไซต์ของท่าน หรือในเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใด ยกเว้นจะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

3. ลิขสิทธิ์

BPS ขอสงวนสิทธิโดยห้ามไม่ให้กระทำการผลิตซ้ำ และเผยแพร่ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนของเว็บไซต์ เอกสาร/การนำเสนอ โดยปราศจากการได้รับอนุญาตจาก BPS อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

4. ความรับผิดชอบ

 BPS ขอสงวนสิทธิในการควบคุมเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี BPS จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดๆ บนเว็บไซต์ที่ BPS มิได้เป็นผู้ประกาศ หรือประกาศโดย BPS แต่เป็นในนามของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานทุกรายรับทราบและยอมรับว่าท่านคือผู้ที่รับผิดชอบต่อรูปแบบ เนื้อหา และความถูกต้องของประวัติการทำงาน ข้อมูล การโฆษณา เว็บเพจ และ/หรือ สิ่งที่ส่งให้ BPS ประกาศบนเว็บไซต์ BPS ไม่รับประกันว่าเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะได้รับการเปิดดูโดยผู้ใช้งานเฉพาะต่างๆ หรือจะประสบความสำเร็จในการสรรหางาน

BPS จะไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากความผิดพลาดจากอันตรายด้านกลไก และ/หรือเทคนิค BPS ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการสูญเสียใดๆ หรือการได้รับการทำลายใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ใช้งานควรต้องประเมิน และตรวจสอบด้วยตนเองถึงความถูกต้อง ความครบถ้วน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนเว็บไซต์ และควรแสวงหาคำแนะนำที่น่าเชื่อถือหากจำเป็น

5. ความเสี่ยง

BPS ขอสงวนสิทธิในการกำจัดผู้ใช้งานใดๆ ที่ละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ได้ตลอดเวลา รวมทั้งสงวนสิทธิที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องประกาศ และ/หรือได้รับการยินยอมก่อน บนเว็บไซต์อาจจะปรากฎการเชื่อมต่อไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่ง BPS ไม่อาจจะควบคุมหรือละเมินสิทธิของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ รวมทั้งไม่อาจรับผิดชอบต่อการมีอยู่ หรือความปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลใดๆ หรือสิ่งใดๆ ที่ประกาศบนเว็บไซต์โดยผู้ใช้งานใดๆ อาจจะได้รับการดูจากผู้ใช้งานจากเว็บไซต์อื่นๆ ทื่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ BPS และ BPS จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ของผู้ใช้งานใดๆ หรือบุคคลที่สามใดๆ 

6. การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

ผู้ใช้งานทุกรายรับทราบ และยอมรับว่า BPS มีสิทธิที่จะยกเลิกรหัสผ่านของสมาชิก (ถ้ามี) และสามารถลบทั้งหมดที่ประกาศบนโฆษณาในเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแต่ความล้มเหลวจากการใช้บริการ ซึ่งอาจจะทำให้เชื่อได้ว่าท่านได้ละเมิดต่อเงื่อนไขการบริการ และ BPS จะลบทั้งหมดหรือบางส่วนแม้ว่าจะได้รับการแจ้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างที่ท่านยังเป็นสมาชิก หรือการกันไม่ให้ท่านเข้าสู่ไฟล์ข้อมูล หรือบริการ และท่านได้ยอมรับว่า BPS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการสิ้นสุด การยกเลิก หรือการลบออก

7. การเป็นโมฆะบางส่วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติในแต่ละข้อจะไม่มีผลกระทบถ้าบทบัญญัติข้ออื่นใดเป็นโมฆะ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ข้อใดไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเว็บไซต์ จะยังคงมีผลสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ และจะมีการใส่บทบัญญัติเพิ่มเติมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ บทหนึ่งหรือมากกว่านั้น ในเงื่อนไขทำนองเดียวกันแต่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ หรือสามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพื่อแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

8. สิทธิ์ในการลบข้อมูลทิ้ง

ในบางสถานการณ์ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลทิ้ง ซึ่งท่านสามารถขอให้ทำเช่นนั้นได้ตลอดเวลา และทาง BPS จะทำการประเมินว่าคำขอของท่านควรจะได้รับการปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งสิทธิ์นี้อยู่ภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือข้อผูกพันใดๆ ที่ทำให้ BPS จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ ในสถานการณ์ที่สอดคล้องตามกฎหมาย หากพิจารณาแล้วว่า คำขอให้ลบข้อมูลของท่านจะต้องได้รับการปฏิบัติตาม BPS จะปฏิบัติตามโดยไม่รอช้า  โปรดจำไว้ว่า เมื่อข้อมูลของท่านถูกลบไปแล้ว ทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการกับท่านได้อีก ต่อไป หากท่านต้องการลงทะเบียนกับบริษัทใหม่อีกครั้ง ท่านจะต้องป้อนข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปใหม่

We use cookies to improve performance. And good experience in using your website You can learn more details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking on “Privacy Policy”. Moreover you can manage your own privacy by clicking on setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose your cookie settings by on / off. Cookies of each type as required, except essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บนี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า