ประกาศความเป็นส่วนบุคคล

บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด (BPS) มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมทั้งดำเนินการติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานของ BPS ในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของ BPS ซึ่ง BPS จะไม่ยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวส่งไปยังบุคคลใดๆ ก่อนที่จะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ BPS

ผู้ใช้งานควรอ่านศึกษาการประกาศความเป็นส่วนบุคคลที่ประกาศบนเว็บไซต์นี้อย่างรอบคอบ การประกาศความเป็นส่วนบุคคลนี้ใช้กับทั้งผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน และข้อความเหล่านี้สามารถได้รับการปรับปรุง แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน เมื่อ BPS เห็นว่ามีความจำเป็น และ/หรือมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการ

เมื่อผู้ใช้งานข้าใช้บริการในเว็บไซต์ของ BPS โดยการฝากข้อมูลให้ติดต่อกลับ หรือกดสมัครงาน จะถือว่า ผู้ใช้งานอยู่ในสถานะดังนี้

(ก.) ยินยอมให้ BPS เก็บข้อมูล ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(ข.) ยินยอมให้ BPS เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการอื่นๆ หรือตัวแทน ในการประกาศความเป็นส่วนบุคคลนี้ ได้กำหนดคำจำกัดความในแต่ละคำไว้ เว้นแต่บริบทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ประกาศความเป็นส่วนบุคคลนี้ มีคำจำกัดความตามรายละเอียดด้านล่างนี้ นอกเสียจากว่าการตีความตามบริบทที่ต้องตีความต่างๆ

“ผู้ใช้งาน หรือ “ลูกค้า/ผู้จ้างงาน (ผู้ประกอบการ)” หมายถึง บุคคล ผู้หางาน หรือบริษัทที่ใช้บริการจาก BPS รวมทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก

“การโฆษณา” หมายถึง โฆษณาหาบุคลากรเพื่อทำการจ้างงานในตำแหน่งงานต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการโฆษณาต่างๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของ BPS

“ผู้หางาน” หมายถึง บุคคลต่างๆ ที่ต้องการได้รับการจ้างงาน

“สมาชิก” หมายถึง บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกกับ BPS และได้รับชื่อลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่าน

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ใดๆ หรือหน้าจอเกี่ยวกับงานที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย BPS

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจเปิดเผย หรือได้รับการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการรับบริการต่างๆ จากเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่ยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เว็บไซต์ร้องขอ BPS ก็จะไม่อาจให้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ของ BPS ได้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลบนเว็บไซต์ มีวัตถุประสงค์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

(ก) การให้บริการแก่ผู้ใช้งานประจำวัน

(ข) เพื่อช่วยเหลือผู้หางานในการหางานที่เหมาะสม และช่วยเหลือผู้จ้างงาน (ผู้ประกอบการ) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการต่างๆ และความหลากหลายในธุรกิจ

(ค) เพื่อเสนอบริการต่างๆ ที่หลากหลายแก่ผู้ใช้งาน

(ฅ) เพื่อติดตามและจัดการข้อคำถามต่างๆ การร้องขอต่างๆ และการร้องเรียนต่างๆ จากผู้ใช้งาน

(ฆ) เพื่อติดต่อผู้ใช้งานเกี่ยวกับการประกาศต่างๆ และการสื่อความที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อตอบข้อคำถาม หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของผู้ใช้งาน

(ง) เพื่อช่วยเหลือ BPS ในด้านการพัฒนาด้านการตลาดในอนาคต และด้านการส่งเสริมอื่นๆ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ

(จ) เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์

(ฉ) เพื่ออนุญาตผู้ใช้งานให้ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับทราบเหตุการณ์พิเศษต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมการขายต่างๆ จาก BPS และกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ช) เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานที่ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์จากการได้รับและใช้งานเนื้อหาด้านการตลาดต่างๆ

(ซ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ BPS ใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานในการนำเสนอบริการ และ/หรือ เหตุการณ์พิเศษของ BPS และกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ฌ) เพื่อได้รับสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งานเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์เพื่อเป็นการช่วยเหลือการพัฒนาของ BPS ต่อไป และ

(ญ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นหาก BPS เห็นว่าเหมาะสม

ผู้ใช้งาน หรือลูกค้า/ผู้จ้างงาน (ผู้ประกอบการ)

BPS อาจจะเก็บข้อมูลชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท และที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รหัสเข้าระบบ และรหัสผ่าน ที่อยู่ อายุ เพศ วันเกิด ประเทศที่อาศัย สัญชาติ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

BPS ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดการบัญชีผู้ใช้งานของท่าน รวมทั้งการส่งใบสมัครงานให้แก่ผู้ใช้งาน หรือลูกค้า/ผู้จ้างงาน การติดต่อผู้ใช้งาน หรือลูกค้า/ผู้จ้างงาน กรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับงานและการชำระเงิน การแจ้งหนี้ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานของ BPS ที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะมีการกำหนดสิทธิ์ และจะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “การเปิดเผยและการส่งต่อข้อมูล”

การเปิดเผยและการส่งต่อข้อมูล

BPS มีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายใต้เนื้อหาการชี้แจงนี้ โดยทั่วไปแล้ว BPS จะเปิดเผยและ/หรือ ส่งต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ที่สิทธิ์ในการให้บริการและผู้ใช้งาน และลูกค้าของ BPS ผู้ซึ่งได้มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน  อย่างไรก็ดี BPS อาจจะเปิดเผย และ/หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่กลุ่มบุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้ :

(ก) กรณีที่ข้อมูลได้รับการเปิดเผย และส่งต่อให้แก่กลุ่มบุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิ์โดย BPS ในการใช้ข้อมูลดังกล่าว

(ข) กรณีที่ได้รับการอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

(ค) กรณีที่ BPS ต้องการการปกป้อง และป้องกันสิทธิ์ และทรัพย์สิน

(ฅ) กรณีที่ BPS ได้พิจารณาความจำเป็นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการพิจารณาตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือ กระบวนการทางกฎหมาย ที่ได้ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้

(ฆ) กรณีที่ BPS ตระหนักว่ามีความจำเป็นในการนำส่งสิ้นค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้แก่ผู้ใช้งาน

(ง) กรณีที่ BPS พิจารณาเห็นสมควรที่จะรักษา และปรับปรุงการบริการบนเว็บไซต์

ดังนั้นแล้วการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะถือว่าเห็นชอบ ยินยอมให้ BPS เปิดเผย และ/หรือนำส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ภายใต้ข้อความที่กล่าวมาข้างต้น

การโฆษณาและการสมัครแบบออนไลน์

การสมัครงานผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ไม่มีค่าใช้จ่าย และบริการอื่นๆ ที่ต้องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในเว็บไซต์เพื่อทำให้ BPS สามารถระบุตัวตน และติดต่อผู้สมัครได้ เมื่อผู้สมัครงานได้สมัครงานบนเว็บไซต์ และแนบเอกสารต่างๆ แล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดำเนินการดังต่อไปนี้ :

– ข้อมูลจะได้รับการส่งไปที่ผู้จ้างงานโดยตรง และ/หรือ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก และ/หรือ

– ได้รับการจัดเก็บบนเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครงาน และได้รับการจัดเก็บโดย BPS จะได้รับการใช้งานภายใต้ประกาศความเป็นส่วนบุคคลการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้จ้างงาน จะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ BPS

การเก็บข้อมูลการสมัครงาน

ผู้ใช้งานที่สามารถเก็บข้อมูลการสมัครงาน ได้บนเว็บไซต์ หรือระบบที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ BPS

ในบางกรณี BPS  อาจส่งข้อมูลเนื้อหาทางด้านการตลาดและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้งาน และลูกค้า ซึ่ง BPS อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวทำการตลาดทางตรง โดย BPS ต้องการการยินยอมการใช้งานข้อมูลดังกล่าวจากผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานควรให้ความสำคัญดังนี้ :

(ก) ชื่อ รหัสเข้าระบบ และรหัสผ่าน (ถ้ามี) ข้อมูลการติดต่อ อายุ เพศ วันเกิด สัญชาติ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดการโดย BPS โดยในบางกรณีจะใช้ในการทำการตลาดทางตรง

(ข) บริการอื่นๆ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ BPS อาจจะได้รับการทำการตลาด เช่น การเดินทาง การหางาน การบริการผ่านตัวแทนต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์อาจจะสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ BPS ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจได้รับการรวบรวมจากเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการบริการเหล่านั้น เมื่อใดหรือที่ใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าถึงการโฆษณา หรือการเชื่อมต่อบนเว็บไซต์อื่นใดมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจจะได้รับการเปิดเผยในเว็บไซต์อื่นๆ นั้น

ประกาศความเป็นส่วนบุคคลนี้จะใช้ในเว็บไซต์ของ BPS เท่านั้น และประกาศฉบับนี้จะไม่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ได้รับการเปิดเผยบนเว็บไซต์อื่น BPS จะไม่รับผิดชอบการปฏิบัติด้านความเป็นส่วบบุคคลของเว็บไซต์อื่น ผู้ใช้งานควรให้ความใส่ใจกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ นั้นก่อนที่จะเข้าใช้งาน

BPS ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่ง BPS มุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะได้รับการเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ หรือกลุ่มบุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิ์จาก BPS และบุคคลเหล่านั้นจะต้องเข้าไปศึกษาประกาศความเป็นส่วนบุคคลดังกล่าว ผู้ใช้งานอาจสามารถเชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเท่าที่จำเป็นกับวัตถุประสงค์ในการเก็บนั้น

อย่างไรก็ดี ยังไม่มีวิธีการใดในการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เนตที่จะปลอดภัยได้ 100% ดังนั้น BPS จึงไม่อาจจะรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมด

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อ BPS ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดเก็บไว้ที่ระบบตามช่วงระยะเวลาที่จำเป็น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลภายใต้หัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล” เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนแล้วอาจจะยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยติดต่อ BPS ตามหัวข้อ “ติดต่อเรา” ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะยังได้รับการจัดเก็บไว้หลังจากที่ผู้ใช้งานปิดบัญชีผู้ใช้งานแล้ว หากว่ามีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ข้อบังคับ ลดกรณีพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน ป้องกันการหลอกลวงและการละเมิด หรือเพื่อเป็นการบังคับใช้ตามประกาศความเป็นส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไข

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนบุคคล

                BPS สงวนสิทธิ์ในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประกาศความเป็นส่วนบุคคลนี้ในช่วงเวลาใดๆ ที่ BPS พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็น ดังนั้นผู้ใช้งานควรจะต้องทบททวนตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนบุคคลนี้ให้บ่อยครั้ง กรณีที่มีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประกาศความเป็นส่วนบุคคลนี้ BPS จะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ และ/หรือ ที่อื่นๆ ที่ BPS เห็นสมควร ดังนั้นผู้ใช้งานควรจะตระหนัก ระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บดังกล่าวโดย BPS การใช้งาน ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ในกรณีที่ BPS เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

                กรณีที่ BPS มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลของประกาศความเป็นส่วนบุคคล BPS จะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ ดังนั้นผู้ใช้งานควรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สอบถามข้อมูล

หากมีข้อคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนบุคคล กรุณาส่งอีเมล์มายัง center_bps@bpscorporate.com โทรศัพท์ (662) 140-3158-60 or 140-3191-92 หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่นี้ บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

We use cookies to improve performance. And good experience in using your website You can learn more details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking on “Privacy Policy”. Moreover you can manage your own privacy by clicking on setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose your cookie settings by on / off. Cookies of each type as required, except essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บนี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า